نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پذیرش تشکیل جلسه داد.

$lead.getData()

اولین جلسه شورای پذیرش در سال 93 در تاریخ 1393/4/21 برای بررسی دو درخواست برگزار شد. در این جلسه که آقایان مهندس فرهنگ نیا، مهندس غفارزاده،مهندس مضطرزاده، مهندس باقی و مسؤل مرکز رشد ممهریز حضور داشتند دو درخواست بررسی شد. اولین درخواست تبدیل وضعیت  شرکت پژوهش سرمایه یزد از پیش رشد به رشد بود که مقرر شد تغیراتی در ایده خود اعمال کرده و مجدداً در شورا مطرح گردد. دومین درخواست متعلق به شرکت ره آب‌ورزان ایساتیس شرق بود که درخواست استقرار در مقطع پیش رشد داشت ککه با پذیرش این شرکت مووافقت بعمل آمد.